Statement 22 maart 2016

STATEMENT 22 maart 2016

Attero is een financieel gezonde onderneming met een lage schuldpositie en een goede solvabiliteit, maar krijgt vanaf 2016 en 2017 te maken met sterk veranderende marktomstandigheden. Vanaf die tijd starten nieuwe verwerkingscontracten, die veel lagere verwerkingstarieven kennen, dan de nog lopende huidige contracten. Om ook in de nieuwe situatie concurrerend te blijven, is het noodzakelijk om voortdurend de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering aan te passen en te verbeteren.

Ook in de periode dat Attero onderdeel is van Waterland is er een groot aantal investeringen gedaan. Deze investeringen, in combinatie met de aanpassingen van de organisatie, zijn noodzakelijk om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst. De markt van recycling is en afvalverwerking is zeer competitief en vraagt zorgvuldige afwegingen en besluiten. Daarin past ook de wijziging van de organisatie om de marktpositie te versterken, de kosten sterk te beperken en de werkgelegenheid te beschermen.

In het kader van een Attero-breed verbeterprogramma heeft de directie onder meer het voornemen uitgesproken de administratieve activiteiten samen te voegen in een centraal gelegen shared service center. Nu worden deze werkzaamheden nog verspreid uitgevoerd op vijf verschillende locaties. Het voorstel is gedaan uit oogpunt van de voordelen die het oplevert in de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering en de kosten die daarmee bespaard worden.

Dit voorstel is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad van Attero. Na een proces van zorgvuldige en uitgebreide informatie-uitwisseling tussen directie, ondernemingsraad en organisatie heeft de ondernemingsraad besloten het voorstel te voorzien van een negatief advies. De directie heeft na ampel beraad besloten het voorstel toch tot uitvoering te brengen. De ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet op de Ondernemingsraden biedt om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

Attero beseft dat de maatregelen die genomen moeten worden door medewerkers als pijnlijk kunnen worden ervaren. Ook is ze van mening dat hiervoor passende voorzieningen beschikbaar moeten zijn voor begeleiding van het personeel bij deze organisatieveranderingen. Daarom hebben Attero en FNV medio 2015 samen een marktconform sociaal plan afgesloten dat de goedkeuring heeft van de vakbond en gericht is op het begeleiden van medewerkers naar een toekomstige nieuwe baan.

2017-11-16T15:41:36+00:00maart 22nd, 2016|